โครงการจิจัยและพัฒนา


การวิจัยและพัฒนาระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
(Research and Development on Speech to Speech Translation System: S2S)

หัวหน้าโครงการ     ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ระยะเวลา                 3 ปี (2550 - 2552)

รายละเอียดโครงการ
        ระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ในอุตสาหกรรม การแปลเป็นการร่วมงานวิจัยพื้นฐานทางด้านการประมวลผลข้อความ และเสียงพูดเข้าด้วยกัน โดยรับอินพุตเป็นเสียงพูดในภาษาหนึ่ง และทำการแปลเป็นเสียงพูดในอีกภาษาหนึ่ง เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วย ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่นในการท่องเที่ยว ในการศึกษาและทางการทหารภายใต้โครงการนี้ จะมีการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานทางภาษาศาสตร์คำนวณการพัฒนาคลังข้อมูล และเครื่องมือพื้นฐานทางภาษา ส่วนประกอบหลักได้แก่ ระบบรู้จำเสียง พูด ระบบแปลภาษาและระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยโดยมีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ภายใต้ชื่อกลุ่ม Asian Speech Translation Advanced Research Consoritum (A-STAR)


ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
(Efficient speaker recognition systems)

หัวหน้าโครงการ      ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ระยะเวลา                  3 ปี (2550 - 2552)

รายละเอียดโครงการ
        ภายใต้สังคมที่เปิดกว้างในปัจจุบัน การรักษาความปลอดภัย ทั้งสำหรับบุคคลทรัพย์สิน และข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีการระบุตัวบุคคลเป็นหนทางหนึ่ง ในการ รักษาความปลอดภัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ หลากหลายด้าน เช่น การตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพย์สิน การระบุตัวมิจฉาชีพเป็นต้นการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมีขึ้นแพร่หลายในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ เป็นระบบที่ทดสอบกับเสียงพูดภาษาอังกฤษโครงการนี้มีเป้าหมาย เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบหรือรู้จำผู้พูด ที่เหมาะสมสำหรับเสียงพูดภาษาไทย และเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้กับระบบ ประยุกต์ต่างๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำระบบรู้จำผู้พูดที่จะสร้างขึ้นเป็นการตรวจสอบผู้พูดโดยใช้รหัสข้อความที่กำหนดหรือใช้ข้อความใดๆ ได้อย่างอิสระ